КАТ на тумор на бъбрека

Интересен клиничен случай на тумор на бъбрека

Проф. П. Панчев, Д-р Вл. Младенов, Д-р В. Василев, Д-р Ал. Кръстанов; Д-р А. Еленков Клиника по Урология, УМБАЛ „Александровска“ и Българска Асоциация на Младите Уролози Касае се за пациент на 20 години, при когото на повод на сериозен инцидент на макроскопска, безболкова хематурия е направен КАТ на корем и малък таз. Открива се голяма…

Доброкачествени тумори на бъбреците

Всяка анормална формация в тялото се нарича тумор. Туморите могат да бъдат доброкачествени (неракови) и злокачествени (рак). Злокачествените тумори, за разлика от доброкачествените, могат да прорастват и инвазират в съседните тъкани, както и да се разпространяват в други далечни органи – т.нар. метастазиране. Оставени без лечение, злокачествените тумори могат да са с фатален изход. Обикновено доброкачествените…

Двустранен огнищен пурулентен пиелонефрит при бременни

ДВУСТРАНЕН ОГНИЩЕН ПУРУЛЕНТЕН ПИЕЛОНЕФРИТ ПРИ БРЕМЕННИ В. Владимиров, м. Гичева* Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, София Изпълнителна агенция по трансплантация, София* BILATERAL FOCAL PURULENT PYELONЕPHRITIS IN PREGNANT WOMEN V. Vladimirov, M.Gicheva* Clinic of Urology, University Hospital “Alexandrovska” Sofia Exequtive Аgency for Тransplantation, Sofia* Резюме Клиничното протичане на двустранен пурулентен пиелонефрит е разгледан при 22 бременни…

Случай на рядък бъбречен тумор – карцином на събирателните каналчета

Беловеждов В., Стайков Дм., Иванов Г., Здравчев Ст.*, Старибратова Д., Шопов А.* Катедра по обща и клинична патологишя *Катедра по урология МУ – Пловдив РЕЗЮМЕ: Карциномът на събирателните (на Белини) каналчета е рядък бъбречен тумор. Честота му е едва 1 % от злокачествените ренални неоплазии. Произхожда от епитела на събирателните каналчета. Морфологичният му строеж е…

Кистични заболявания на бъбреците – видове. Съвременни методи за диагностика и лечение

Тимев Ал., Панчев П., Симеонов П., Георгиев М., Янев Кр., Орманов Д., Димитров Пл., Василев В., Младенов Вл., Коцев Ю. Клиниката по Урология, УМБАЛ”Акександровска”, София РЕЗЮМЕ: Кистичните заболявания на бъбреците са често срещани в клиничната практика и изискват сериозно отношение , наблюдение и лечение , тъй като водят до прогресивн разрушаване на бъбречния паренхим. При…