Дисекция на сентинелни лимфни възли при пациенти с клинично ограничен простатен карцином

ДИСЕКЦИЯ НА СЕНТИНЕЛНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КЛИНИЧНО ОГРАНИЧЕН ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ Н. Колев¹, С. Стратев¹, Р. Коцев¹, М. Дончев², Т. Делийски³ Клиника по урология¹ Център по нуклеарна медицина² Клиника по онкохирургия³ УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, Плевен DISECTION OF SENTINEL LYMPH NODES IN PATIENTS WITH CLINICALLY LOCALIZED PROSTATE CANCER N. Kolev, S. Stratev, R. Kotsev, M.…

Седоперативна стриктура на уретрата

СЛЕДОПЕРАТИВНА СТРИКТУРА НА УРЕТРАТА Г. Венков Клиника по урология УМБАЛ “Александровска”, София POSTOPERATIVE URETHRAL STRICTURE G. Venkov Clinic of Urology, UMBAL “Alexandrovska”, Sofia РЕЗЮМЕ Цел: Да проучим стриктурите на уретрата образувани след извършване на трансуретрална резекция на простатата поради доброкачествена простатна хиперплазия. Материал и методи: За период от 3 години, от 2005 до 2007 г.,…

Лапароскопска уретеропиелопластика

ЛАПАРОСКОПСКА УРЕТЕРОПИЕЛОПЛАСТИКА Д. Шишков, В. Ангелов, К. Марудов, А. Сарачев, Д. Матеев Отделение по урология МБАЛ „Пловдив”, Пловдив LAPAROSCOPIC URETEROPYELOPLASTICS D. Shishkov, V. Angelov, K. Marudov, A. Sarachev, D. Mateev Department of Urology MBAL “Plovdiv”, Plovdiv РЕЗЮМЕ Вече никой не коментира предимствата на лапароскопските оперативни техники, когато има и се спазват индикациите за тяхното приложение.…

Ретроспективни резултати от оперативното лечение на шест случая с гангрена на Fournier

РЕТРОСПЕКТИВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ШЕСТ СЛУЧАЯ С ГАНГРЕНА НА FOURNIER Н. Смилов, И. Лозев, Е. Александров, П. Лозев, Е. Кьолеян Отделение по урология МИ-МВР, София RETROSPECTIVE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF SIX CASES WITH GANGRENE FOURNIER N. Smilov, I. Lozev, E. Alexandrov, P. Lozev, E. Keuleyan Department of Urology Medical Institute – Ministry…

Определяне на повърхностното напрежение (σ) на урината при пациенти с уролитиаза

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТНОТО НАПРЕЖЕНИЕ (σ) НА УРИНАТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С УРОЛИТИАЗА В. Стоянова, И. Поляков, М. Иванова Катедра по химия и биохимия, Медицински Университет, София DETERMINING OF THE SUPERFICIAL TENSION (σ) OF THE URINE IN PATIENTS WITH UROLITHIASIS V. Stoyanova, I. Polyakov, M. Ivanova Chair of Chemistry and Biochemistry, Medical University, Sofia РЕЗЮМЕ Уролитиазата е…