Дисекция на сентинелни лимфни възли при пациенти с клинично ограничен простатен карцином

ДИСЕКЦИЯ НА СЕНТИНЕЛНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КЛИНИЧНО ОГРАНИЧЕН ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ Н. Колев¹, С. Стратев¹, Р. Коцев¹, М. Дончев², Т. Делийски³ Клиника по урология¹ Център по нуклеарна медицина² Клиника по онкохирургия³ УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, Плевен DISECTION OF SENTINEL LYMPH NODES IN PATIENTS WITH CLINICALLY LOCALIZED PROSTATE CANCER N. Kolev, S. Stratev, R. Kotsev, M.…

Седоперативна стриктура на уретрата

СЛЕДОПЕРАТИВНА СТРИКТУРА НА УРЕТРАТА Г. Венков Клиника по урология УМБАЛ “Александровска”, София POSTOPERATIVE URETHRAL STRICTURE G. Venkov Clinic of Urology, UMBAL “Alexandrovska”, Sofia РЕЗЮМЕ Цел: Да проучим стриктурите на уретрата образувани след извършване на трансуретрална резекция на простатата поради доброкачествена простатна хиперплазия. Материал и методи: За период от 3 години, от 2005 до 2007 г.,…

Лапароскопска уретеропиелопластика

ЛАПАРОСКОПСКА УРЕТЕРОПИЕЛОПЛАСТИКА Д. Шишков, В. Ангелов, К. Марудов, А. Сарачев, Д. Матеев Отделение по урология МБАЛ „Пловдив”, Пловдив LAPAROSCOPIC URETEROPYELOPLASTICS D. Shishkov, V. Angelov, K. Marudov, A. Sarachev, D. Mateev Department of Urology MBAL “Plovdiv”, Plovdiv РЕЗЮМЕ Вече никой не коментира предимствата на лапароскопските оперативни техники, когато има и се спазват индикациите за тяхното приложение.…

Ретроспективни резултати от оперативното лечение на шест случая с гангрена на Fournier

РЕТРОСПЕКТИВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПЕРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ШЕСТ СЛУЧАЯ С ГАНГРЕНА НА FOURNIER Н. Смилов, И. Лозев, Е. Александров, П. Лозев, Е. Кьолеян Отделение по урология МИ-МВР, София RETROSPECTIVE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF SIX CASES WITH GANGRENE FOURNIER N. Smilov, I. Lozev, E. Alexandrov, P. Lozev, E. Keuleyan Department of Urology Medical Institute – Ministry…

Определяне на повърхностното напрежение (σ) на урината при пациенти с уролитиаза

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТНОТО НАПРЕЖЕНИЕ (σ) НА УРИНАТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С УРОЛИТИАЗА В. Стоянова, И. Поляков, М. Иванова Катедра по химия и биохимия, Медицински Университет, София DETERMINING OF THE SUPERFICIAL TENSION (σ) OF THE URINE IN PATIENTS WITH UROLITHIASIS V. Stoyanova, I. Polyakov, M. Ivanova Chair of Chemistry and Biochemistry, Medical University, Sofia РЕЗЮМЕ Уролитиазата е…

Оперативно лечение на рецидивиращата отливъчна литиаза

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА РЕЦИДИВИРАЩА ОТЛИВЪЧНА ЛИТИАЗА Г. Венков Клиника по урология, Медицински университет, София SURGICAL TREATMENT OF RECURRENT STAGHORN RENAL STONES G. Venkov Clinic of Urology, Medical University, Sofia Резюме Цел: Да проучи резултатите от оперативно лечение на бъбречна рецидивираща отливъчна литиаза. Материал и методи: За период от 2 години, от 2006 до 2007 г.,…

Диагностична роля на простатната сатурационна биопсия при пациенти с негативна поредна трансректална простатна биопсия

ДИАГНОСТИЧНА РОЛЯ НА ПРОСТАТНАТА САТУРАЦИОННА БИОПСИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЕГАТИВНА ПОРЕДНА ТРАНСРЕКТАЛНА ПРОСТАТНА БИОПСИЯ Н. Смилов, е. Александров, П. Лозев Урологично отделение МИ-МВР, София DIAGNOSTIC VALUE OF PROSTATE SATURATION BIOPSY IN PATIENTS WITH NEGATIVE PRIOR TRANSRECTAL PROSTATE BIOPSY N. Smilov, E. Alexandrov, P. Lozev Department of Urology, Medical Institute – Ministry of Interior, Sofia Резюме…

Двустранен огнищен пурулентен пиелонефрит при бременни

ДВУСТРАНЕН ОГНИЩЕН ПУРУЛЕНТЕН ПИЕЛОНЕФРИТ ПРИ БРЕМЕННИ В. Владимиров, м. Гичева* Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, София Изпълнителна агенция по трансплантация, София* BILATERAL FOCAL PURULENT PYELONЕPHRITIS IN PREGNANT WOMEN V. Vladimirov, M.Gicheva* Clinic of Urology, University Hospital “Alexandrovska” Sofia Exequtive Аgency for Тransplantation, Sofia* Резюме Клиничното протичане на двустранен пурулентен пиелонефрит е разгледан при 22 бременни…

Солифенацин – оценка на ефективността при лечението на детрузорна хиперактивност

СОЛИФЕНАЦИН – ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ДЕТРУЗОРНАТА ХИПЕРАКТИВНОСТ Сл. Кънчев, А. Скерлетов Клиника по урология, МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” SOLIFENACIN – EVALUATION OF ITS EFFECTIVITY WHEN TREATING THE DETRUSOR HYPERACTIVITY Sl. Kanchev, A. Skerletov Clinic of Urology, MATHEM “N.I. Pirogov” Резюме Детрузорната хиперактивност е често срещано заболяване в ежедневната урологична практика. Според различни проучвания…